06 – 53880494 info@mrhendriks.nl

Algemeen
Mr Hendriks respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

Doel verwerking persoonsgegevens
Mr Hendriks verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, contactgegevens) uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
• verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
• innen van declaraties
• advisering, bemiddeling en verwijzing
• voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
De verwerking van de persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid getoetst. Verkregen gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn, zullen niet worden verwerkt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Mr Hendriks verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
• wettelijke verplichting
• uitvoering van een overeenkomst
• verkregen toestemming van betrokkene(n)
• gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Mr Hendriks deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Daarnaast kan Mr Hendriks persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met een derde partij die namens en in opdracht van Mr Hendriks uw persoonsgegevens verwerkt, wordt (indien noodzakelijk) een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mr Hendriks ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
Mr Hendriks hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mr Hendriks gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal Mr Hendriks in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mr Hendriks bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Privacy rechten van betrokkenen
Voor een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens en/of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u contact opnemen met M. Hendriks.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mr Hendriks aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Statistieken en cookies
Mr Hendriks houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Mr Hendriks verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Mr Hendriks te vergroten en om de werking van de website te verbeteren, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele ‘cookies’ van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanpassing privacy statement
Mr Hendriks heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd.