06 – 53880494 info@mrhendriks.nl

Algemene voorwaarden

 1. Mr Hendriks strafrechtadvocaat is een éénmanszaak waarin voor rekening en risico van mw mr M. Hendriks – van Kollenburg de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het kantoor aanvaarde opdrachten en overige werkzaamheden. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Een opdracht tussen de cliënt en het kantoor komt tot stand wanneer de aanvaarding door het kantoor schriftelijk is bevestigd. Een opdracht komt ook tot stand indien via de rechtbank of het gerechtshof ambtshalve een last tot toevoeging is afgegeven.
 4. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het kantoor en/of aan de door het kantoor ingeschakelde derden ter beschikking gestelde informatie, gegevens en/of bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. Het kantoor verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis met de nodige voortvarendheid te behandelen. Het kantoor verbindt zich de cliënt regelmatig te informeren over de voortgang.
 6. Het kantoor verleent rechtsbijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien de cliënt daarvoor in aanmerking komt en de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft afgegeven. Tussen partijen kan schriftelijk worden overeengekomen dat de cliënt, ondanks het feit dat de cliënt wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal worden bijgestaan op betalende basis.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met (kantoor)kosten en BTW.
 8. Het kantoor is gehouden zorg te dragen voor een deugdelijke registratie van de aan de opdracht bestede tijd. De cliënt is gerechtigd tot inzage.
 9. Het kantoor is eerst gehouden werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te voeren indien de cliënt een gedeclareerd voorschot (honorarium / eigen bijdrage) heeft betaald.
 10. Het kantoor is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de cliënt aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 11. Tot het moment van betaling door de cliënt van een gedeclareerd voorschot is het kantoor slechts gehouden eventuele werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het veiligstellen van voor de cliënt fatale termijnen. In het bijzonder behoort hiertoe niet het aanbrengen van zaken voor de cliënt bij een gerechtelijk college zonder dat de cliënt het hiervoor verschuldigde griffierecht heeft betaald.
 12. Alleen betaling door overmaking van een op naam van het kantoor gestelde bankrekening dan wel contante betaling tegen bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 13. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.
 14. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de invorderingskosten ten laste van de cliënt.
 1. Het kantoor is bevoegd tot het verrekenen van gelden die zij namens de cliënt onder zich heeft met door de cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen.
 2. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beperkt de aansprakelijkheid van het kantoor zich tot het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak.
 3. Bij de uitvoering van een opdracht is het kantoor gerechtigd om derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is het kantoor gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.
 4. Verstrekte opdrachten worden door het kantoor uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens het kantoor bij de uitvoering van een opdracht zijn betrokken.
 6. In geval van klachten / geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden, zullen partijen allereerst met elkaar overleggen.
 7. Indien goed onderling overleg niet tot een oplossing leidt, kan de klacht / het geschil worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van het kantoor (mr A.G. van den Biezenbos van Van den Biezenbos Advocaten in Eindhoven).
 8. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
 9. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
 10. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de cliënt dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
 11. De rechtsverhouding tussen de cliënt en het kantoor is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.